Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 130, από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 135−180 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται είτε σε ασθένεια, είτε σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

 

Περίπτωσηαβγ
Δικαιολογημένες   Μέχρι 80
Μέχρι 130
Αδικαιολόγητες Μέχρι 50 Μέχρι 50 Μέχρι 50
Βαθμολογία     15 και πάνω
Σύνολο Μέχρι 50 Μέχρι 130 Μέχρι 180

 

 Δικαιολόγηση Απουσιών

Οι παραπάνω επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται
1.από τον γονέα−κηδεμόνα του μαθητή, αν ο μαθητής είναι ανήλικος, ή
2.από τον ίδιο, αν είναι ενήλικος

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο μπορεί να δικαιολογήσει:
1.έως δύο ημερές λόγω ασθενείας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί να προσκομίσει στο σχολείο ενυπόγραφο σημείωμα του. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα (10) μέρες αθροιστικά για όλο το έτος.
2.Περισσότερο από δύο ημέρες απαιτείται βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ΄ του άρθρου 1 του Π.δ. 294/1980. Π.Δ. 294/1980, άρθρο 1 παρ. 6 εδ. δ'
" Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ' όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού."

Για να δείτε το ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ

 

Κύλιση στην Αρχή