Αυξάνονται τα όρια απουσιών χωρίς δικαιολογητικά αλλά καταργείται η δικαιολόγηση από τον κηδεμόνα. Επίσης, προβλέπεται μια σειρά περιπτώσεων (χρόνιες παθήσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία κ.α) στις οποίες οι απουσίες καταγράφονται αλλά δεν προσμετρούνται.

Σύμφωνα με την ΥΑ  10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/23-1-2018) Άρθρο 23, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Έτσι, επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Στην περίπτωση  Εσπερινών Γενικών Λυκείων  τα αριθμητικά όρια αυξάνονται κατά δεκαέξι (16) απουσίες δηλαδή γίνονται εκατόν τριάντα (130).

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή του Εσπερινού Λυκείου, που πραγματοποίησε έως 180 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

  • για τις παραπάνω από τις 130 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,
  • ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και
  • δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.
Pin It
Κύλιση στην Αρχή