Φοίτηση

Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

popular

Από την Γ΄ τάξη του εσπερινού λυκείου, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ομάδες μαθημάτων που ονομάζονται Ομάδες Προσανατολισμών.

Οι Ομάδες Προσανατολισμών είναι καθοριστικές για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τρτοβάθμια Εκπάιδευση. Η επιλογή όμως μιας ομάδας Προσανατολισμού, είναι υποχρεωτική ακόμα και αν ο μαθητής δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

hot

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από 19.00΄ έως 22.35΄ με πέντε διδακτικές ώρες σε πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος.

 Η διάρκεια της κάθε ώρας είναι 40 λεπτά εκτός της τελευταίας που είναι 35 λεπτά.

 

1η Ώρα2η Ώρα 3η Ώρα4η Ώρα5η Ώρα
19:00 - 19:40 19:40-20:20 20:30-21:10 21:15-21:55 22:00-22:35

hot

 


Το Εσπερινό Λύκειο δημιουργήθηκε για

 1. τους ενήλικους  εργαζόμενους ή μη και
 2.  για τους ανήλικους εργαζόμενους, 

που είναι κάτοχοι σε κάθε περίπτωση απολυτηρίου Γυμνασίου. Πιο Αναλυτικά:


Στην Α ? τάξη εγγράφονται:

 • Εργαζόμενοι ανήλικοι μαθητές, απόφοιτοι Γυμνασίου
 • Ενήλικες, απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας, εργαζόμενοι ή μη.
 • Μαθητές Α ? ή Β ? τάξης Α ? κύκλου ΤΕΕ

Στη Β ? τάξη εγγράφονται:

 • Όσοι έχουν προαχθεί από την Α ? τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Στη Γ ? τάξη εγγράφονται:

  • Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β ? τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  • Όσοι έχουν προαχθεί από την Α ? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
  • Όσοι έχουν προαχθεί από την Α ? τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
  • Μαθητές της Γ ? τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ
  • Μαθητές της Γ ? και Δ ? τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ
  • Όσοι έχουν προαχθεί από τις Α ? και Β ? τάξεις Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ.
  • Απόφοιτοι παλαιών Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ. που πήραν το πτυχίο ειδικότητας (όχι απολυτήριο).
  • Όσοι έχουν προαχθεί από τον Α ? και Β ? κύκλο των Τ.Ε.Ε.
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, Τ.Ε.Σ.
  • Απόφοιτοι Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον ολοκλήρωσαν την Α? Λυκείου)

 Στη Δ ? τάξη εγγράφονται:

 •  Όσοι έχουν προαχθεί από τη Γ? τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
 • Όσοι έχουν απορριφθεί από τη Γ? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
 • Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

 


1) Τίτλος εισόδου (απολυτήριο γυμνασίου, υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, πτυχίο)

2) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Ειδικότερα, για την εγγραφή ή την μετεγγραφή ανηλίκων από Ημερήσια σε Εσπερινά Λύκεια θα πρέπει να προσκομίζεται:

1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη).
Εάν πρόκειται για απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση,  απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει τα ανωτέρω με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εκτός αν κατατίθεται αυτοπροσώπως και

2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.
Από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα (πραγματικό) είναι κάτω από 8.879 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ετησίως ανά μέλος ή κάτω από 17.270 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη (μέσο ετήσιο εισόδημα-έρευνα εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014).

 


Για τους μαθητές που είναι ή  ήταν γραμμένοι σε κάποιο Λύκειο και επιθυμούν μετεγγραφή στο Εσπερινό Λύκειο θα πρέπει:

   1.  Με αίτησή τους να ζητήσουν από το Εσπερινό Λύκειο τη μετεγγραφή του σ? αυτό (αν είναι ανήλικος η αίτηση κατατίθεται από το γονέα).
   2. Χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής (του σχολείου υποδοχής), το οποίο
   3. κατατίθεται στο σχολείο όπου φοιτούσε ή φοιτά, το οποίο εκδίδει υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής.

Σε περιπτώσεις που ο κηδεμόνας του μαθητή είναι άνεργος, κατά την εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή σε Εσπερινό Λύκειο, αρκεί η προσκόμιση κάρτας ανεργίας του κηδεμόνα σε ισχύ και δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

 

Κύλιση στην Αρχή